Projekty badawcze

 1. ”Childhood ALL in Poland (cALL-POL): national harmonization of diagnostics and treatment of acute lymphoblastic leukemia in children – krajowa harmonizacja diagnostyki i leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci. Projekt finansowany ze środków Agencji Badań Medycznych.
 2. „Platforma do szybkiego, beznacznikowego obrazowania, identyfikacji i sortowania podtypów komórek białaczkowych” (RAPID) Program TEAM NET, grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV, Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4, Zwiększenie potencjału kadrowego sektor B+Rr nr umowy (POIR.04.04.00-00-16ED/18-00)
  okres realizacji 1.10.2019-30.09.2023
 3. Projekt: „Wyleczymy Neutropenię (FIXNET): wykorzystanie identyfikacji zaburzeń funkcji proteaz granulocytów obojętnochłonnych jako nowych możliwości diagnostycznych i terapeutycznych” Program TEAM NET, grant Fundacji na rzecz Nauki Polskiej finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), Oś IV, Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.4, Zwiększenie potencjału kadrowego sektor B+R, Nr umowy POIR.04.04.00-00-1603/18 
  okres realizacji 1.10.2019-30.09.2023
 4. „Personalizacja leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci w Polsce ” akronim PersonALL” projekt realizowany w ramach programu STRATEGMED III nr umowy STRATEGMED3/304586/5/2017
  okres realizacji 1.03.2017- 30.06.2020
 5. „Terapia komórkowa w oparciu o namnażanie sztucznie limfocyty regulatorowe CD4+CD25+CD127”projekt realizowany w ramach programu STRATEGMED I r umowy STRATEGMED1/233368/1/NCBiR/2014
  okres realizacji  1.04.2014-31.08.2019
 6. „Poszukiwanie alternatywnych dróg sygnałowych zaangażowanych w patogenezę stwardnienia guzowatego” program NCN OPUS 10 nr umowy 2015/19/B/NZ5/02229  
  okres realizacji 08.07.2016-7.07.2020
 7. „Poszukiwanie związku konstytucjonalnego defektu naprawy dwuniciowych pęknięć DNA ze specyficzną charakterystyką molekularną chłoniaków rozlanych z dużych limfocytów B (DLBCL) w zespole Nijmegen” program NCN SONATA 13 nr umowy 2017/26/D/NZ5/00811
  okres realizacji 17.04.2018-31.01.2020
 8. „Wieloczynnikowe molekularne profilowanie ostrej białaczki limfoblastycznej ” BCR-ABL1-like” program NCBIR LIDER edycja V nr umowy LIDER/031/635/L-5/13/NCBR/2014
  okres realizacji  1.01.2015-31.12.2018
 9. „Kariotypowanie molekularne przy pomocy macierzy zmienności pojedynczego nukleotydu (SNP array) jako narzędzie całogenomowej identyfikacji abberacji w ostrej białaczce limfoblastycznej (ALL)’’ projekt naukowy finansowany przez  Fundację Polharmy
  okres realizacji 1.01.2017-30.09.2020
 10. „Oporność na L-asparaginazę wśród dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną i zmianami genetycznymi w genach IKZF1, TP53, BCR-ABL1 i iAMP21” projekt NCN  PRELUDIUM 7 nr umowy 2014/13/N/NZ5/03660 
  okres realizacji25.02.2015-24.02.2019
 11. „Zmienność genetyczna czynnika transkrypcyjnego GATA3 w patogenezie ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL)” projekt NCN  PRELUDIUM  9 nr umowy  2015/17/N/NZ5/00669 
  okres realizacji 17.03.201616.03.2019
 12. “Analysis of F8 mutations, HLA alleles and disease-associated exonic mutations to predict coagulation factor VIII inhibitor development and pharmacokinetics in patients with haemophilia A”  projekt badawczy finansowany przez firme Pfizer 
  okres realizacji 30.11.2016 do 30.06.2018
 13. „Comprehensive analysis of the genetic causes of female hemophilia in Poland” projekt badawczy finansowany przez firme Shire  
  okres realizacji 16.01.2018 do 31.12.2018
 14. „Analiza zmiennosci genu IKZF1 (IKAROS) wchloniakach rozlanych z duzych komorek B”projekt NCN  PRELUDIUM  5 nr umowy  2013/09/N/NZ5/00822,
  okres realizacji 21.03.2014 do 20.03.2019